Function pyo3::ffi::PyMapping_DelItemString

source ยท
pub unsafe fn PyMapping_DelItemString(o: *mut PyObject, key: *mut i8) -> i32