Function pyo3::ffi::PyUnicode_IS_COMPACT_ASCII

source ยท
pub unsafe fn PyUnicode_IS_COMPACT_ASCII(op: *mut PyObject) -> u32